Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.
I SPÓŁEK Z GRUPY RONSON

1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza politykę prywatności („Polityka”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Ronson Development Management sp. z o.o. oraz pozostałe spółki z Grupy Ronson, tj. spółki powiązane kapitałowo z Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie:

• określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

• wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

• wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz

• wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

• jesteś Kandydatem, tj. bierzesz udział w rekrutacji;

• jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu, tj. korzystasz z serwisu internetowego www.ronson.pl (Strona Internetowa) i zawartych na nim formularzy, składasz zapytania poprzez portale nieruchomościowe lub kontaktujesz się z nami w sprawie oferty w dowolny sposób;

• jesteś Nabywcą Lokalu, tj. kupujesz mieszkanie lub lokal lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu, tj. reprezentujesz Nabywcę Lokalu;

• jesteś Kontrahentem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi, lub Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz taki podmiot.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Ronson Development Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, a jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub jego Przedstawicielem, administratorem Twoich danych jest także spółka z Grupy Ronson, z którą zawierasz umowę deweloperską lub umowę sprzedaży lokalu (łącznie „Administrator”, „Ronson”, „my”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail.

W celu zwiększenia poziomu ochrony danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Paweł Latkowski. Z naszym IOD możesz kontaktować się pod adresem e-mail: iod@ronson.pl

3. Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Jeżeli jesteś Kandydatem, zbieramy informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, przekazywane nam w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań. Są to w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, znajomości języków obcych i zainteresowaniach.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu, zbieramy informacje przekazywane nam poprzez formularze zawarte na Stronie Internetowej oraz zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej, a także informacje przekazywane nam poprzez inne formy kontaktu. Są to w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail lub numer telefonu, a także adres IP.
Jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz, dane potrzebne do zawarcia przez nas umowy z tym podmiotem, o ile są do tego niezbędne. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w toku współpracy z nami.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Jeżeli jesteś Kandydatem, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) za Twoją zgodą (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z prowadzoną rekrutacją;

b) w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celach wewnętrznej administracji, zapewnienia bezpieczeństwa, a także obsługi prawnej ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) za Twoją zgodą (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym produktów i usług podmiotów z Grupy Ronson;

b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych i innych podmiotów z Grupy Ronson (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych nieprowadzonych na podstawie zgody.

Jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu, przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych i innych podmiotów z Grupy Ronson (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, dla celów związanych z roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych, a także marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora i spółek z Grupy Ronson.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych i innych podmiotów z Grupy Ronson (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, dla celów związanych z roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych.

5. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru, itp.);

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podwykonawcom, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu księgowości, doradztwa, konsultingu, marketingu czy rekrutacji;

c) innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Ronson, do której należymy, tj. podmiotom powiązanym kapitałowo z Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności i zgodny z naszymi politykami przechowywania danych (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Nasze polityki przechowywania danych opierają się na przepisach obowiązującego prawa. Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania umowy, ugody lub w celu określonym w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Jeżeli jesteś Kandydatem, przechowujemy Twoje dane do zakończenia procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie w przyszłych procesach rekrutacji, najdłużej do cofnięcia przez Ciebie zgody.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu przechowujemy Twoje dane tak długo, jak będą przydatne do realizacji celów marketingowych, najdłużej do cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu od przetwarzania danych.

Jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu, przechowujemy Twoje dane tak długo, jak zobowiązują nas do tego przepisy prawa oraz przez okres określony przez przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane tak długo, jak zobowiązują nas do tego przepisy prawa oraz przez okres określony przez przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

7. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

a) jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

b) możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;

c) możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;

d) możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;

e) w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;

f) w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;

g) możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail marketing@ronson.pl. Możesz także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adres e-mail: iod@ronson.pl

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy musisz podawać nam swoje dane

Jeżeli jesteś Kandydatem, podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy w stanie uwzględnić Twojej kandydatury w prowadzonych rekrutacjach.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu, podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z marketingowego formularza kontaktowego, przedstawienie Ci oferty i prowadzenie innych działań marketingowych.

Jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu, podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i relacji biznesowych. Jeżeli będąc Przedstawicielem Nabywcy Lokalu nie podałeś nam swoich danych osobiście, przekazał nam je podmiot, który reprezentujesz, bądź pochodzą one ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych. Jeżeli będąc Przedstawicielem Kontrahenta nie podałeś nam swoich danych osobiście, przekazał nam je podmiot, który reprezentujesz, bądź pochodzą one ze źródeł ogólnodostępnych.

POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookie i inne technologie monitorujące: Definicja

Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.
Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszą witryną, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej witrynie. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.

2. Jak korzystamy z plików cookie

W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak sieci reklamowe) mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie.

Korzystamy z plików cookie w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą witrynę – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookie, aby móc Cię zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na witrynie oraz w celu personalizacji witryny zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.

Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu zamknięcia przeglądarki).

Nasza witryna korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookie:

• Niezbędne pliki cookie. To pliki niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia Tobie korzystania z funkcji obsługi płatności. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, których wykorzystanie jest niezbędne.

• Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookie możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszej witryny, w tym w ramach działań analitycznych mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem witryny.

• Reklamowe pliki cookie. Zarówno my, jak i zewnętrzni reklamodawcy, możemy korzystać z plików cookie, aby móc zaprezentować Ci najlepiej dopasowane produkty, oferty oraz reklamy. Reklamowe pliki cookie pozwalają przedstawiać Ci treści reklamowe, które są dostosowane do Ciebie i Twoich indywidualnych zainteresowań.

3. Ustawienia i usuwanie plików cookie

W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookie lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/poinformowana.
Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej witryny.

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych
• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer

• Opera
• Safari
Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje na temat usuwania plików cookie z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Możesz także zrezygnować z otrzymywania plików cookie.

Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność witryny.
Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

4. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

• czas nadejścia zapytania,

• czas wysłania odpowiedzi,

• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do witryny nastąpiło przez odnośnik,

• informacje o przeglądarce Użytkownika,

• informacje o adresie IP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.