Ronson Development wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Development zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,84 mln zł, z zysku netto za 2019 rok.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 5 sierpnia, a dniem wypłaty dywidendy będzie 24 sierpnia 2020 r.

O wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję wnioskował główny akcjonariusz Ronson Development – firma ITR Dori BV, należąca do A. Luzon Development and Energy Group. Uchwała została przyjęta przez Walne Zgromadzenie większością 82% głosów. Jest ona zgodna z długoterminową polityką dywidendową Spółki ogłoszoną w lipcu 2018 r.

Zwołując Walne Zgromadzenie, Zarząd Ronson Development rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 rok, w związku z gorszą sytuacją ekonomiczną i dużą niepewnością, wynikającą z pandemii COVID-19. Jednocześnie zapewnił, biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Spółki za 2019 rok i pierwszy kwartał 2020 r., że wypłata dywidendy w wysokości do 0,06 zł na akcję nie naruszy zobowiązań finansowych (kowenantów) wobec wierzycieli, nie wpłynie na plany Spółki dotyczące projektów budowlanych oraz nie wpłynie na możliwość obsługi zadłużenia w przyszłości.

Biorąc pod uwagę bieżący kurs akcji Spółki (0,90 zł na zamknięciu sesji w dniu 29 czerwca 2020 r.), oczekiwana stopa dywidendy wynosi 6,7%. Dywidenda w łącznej wysokości 9,84 mln zł odpowiada 68% zysku netto Ronson Development przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za 2019 rok, który wyniósł 17,4 mln zł.

Dywidenda na akcję wypłacana przez Ronson Development w latach 2013-2020

Opublikowano:
30.06.2020