RONSON Development pozyskuje 100 mln PLN z emisji obligacji

RONSON Development, jeden z wiodących i liczących się deweloperów w Polsce, wyemitował 100 000 obligacji serii W o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 PLN za jedną obligację oraz o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 000 000 PLN.

Z radością informujemy o kolejnej udanej emisji obligacji na bardzo dobrych warunkach. Opinie po roadshow były bardzo pozytywne. Inwestorzy doceniają naszą wysoką pozycję rynkową, mocny bilans i bardzo dobre wyniki finansowe. Popyt na nasze obligacje serii W przekroczył nasze obecne potrzeby i osiągnął 125 mln PLN. Dzięki tej emisji zabezpieczyliśmy nasze średniookresowe potrzeby finansowe, co pozwala nam wykupić i umorzyć zapadające w tym roku serie obligacji i zabezpiecza nasze dalsze plany rozwojowe – komentuje Yaron Shama, Wiceprezes Zarządu, CFO RONSON Development.

Po raz drugi w historii RONSONA w ramach jednej emisji obligacji pozyskaliśmy 100 mln PLN. Świadczy to o tym, że inwestorzy postrzegają RONSONA jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta na konkurencyjnym rynku oraz liczącego się dewelopera. Dzięki tej emisji zapewniliśmy finansowanie na rozwój nowych projektów i co w tym przypadku istotniejsze – na dalszą rozbudowę naszego banku ziemi. Obecnie bardzo ważne jest, aby mieć do dyspozycji odpowiednie środki, by móc szybko reagować na pojawiające się okazje rynkowe – mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development.

 

Obligacje są niezabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4% (odsetki są płatne półrocznie). Zostaną one wykupione poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji w dwóch ratach: pierwszej, 15 października 2024 r., w wysokości 40% wartości nominalnej obligacji oraz drugiej, 15 kwietnia 2025 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej.

Jednocześnie RONSON:

  • nabył w celu umorzenia obligacje serii R o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł od podmiotów, które nabyły obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Ponadto Spółka zapłaciła odsetki od tych obligacji do dnia transakcji;
  • nabył w celu umorzenia obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 2.247.400 zł od podmiotów, które nabyły obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od tych obligacji do dnia transakcji, które zostały zapłacone.

RONSON jest aktywnym, wiarygodnym emitentem obligacji korporacyjnych od 2011 roku. Większość obligacji wyemitowanych przez RONSON jest notowana na platformie Catalyst.

Rolę podmiotu oferującego w procesie plasowania obligacji serii V pełnił Dom Maklerski Michael / Ström.

Opublikowano:
16.04.2021