Ronson Development pozyskał 50 mln zł z prywatnej oferty obligacji

Ronson Development przeprowadził emisję 4-letnich obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,5%.

– Z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną prywatną emisję obligacji. Duże zainteresowanie inwestorów odbieramy jako wyraz ich zaufania i uznania dla silnego bilansu naszej spółki, konsekwentnie realizowanej strategii i przewidywalnych wyników finansowych – powiedział Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Obligacje serii T są niezabezpieczonymi obligacjami 4-letnimi, z terminem wykupu w maju 2022 r., oprocentowanymi wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,5%.

Ronson Development jest aktywnym, wiarygodnym emitentem obligacji korporacyjnych od 2011 r. Na koniec 2017 r. łączne zadłużenie nominalne Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło 197,2 mln zł. W pierwszym kwartale 2018 r. Ronson wykupił już obligacje serii H o wartości 5 mln zł. Wykup pozostałych obligacji rozłożony jest równomiernie w latach 2018-2021. Większość z nich notowana jest na Catalyst.

Opublikowano:
7.05.2018