Ronson Development pozyskał 100 mln PLN z emisji obligacji

Ronson Development, jeden z wiodących i liczących się deweloperów mieszkaniowych
w Polsce, przeprowadził emisję 100 000 obligacji serii V o wartości nominalnej 1 000 PLN każda na łączną kwotę 100 000 000 PLN.

Zgodnie z planem, z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną ofertę obligacji pomimo trudnych warunków rynkowych związanych z pandemią koronawirusa. Spółka zamierzała pozyskać do 55 mln PLN, ale w związku z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów zgłoszonym podczas road show, spółka zdecydowała się na zwiększenie kwoty emisji do 100 mln PLN. Ostatecznie Spółka pozyskała 100 mln PLN finansowania, co pozwoli nam na kontynuację naszych planów strategicznych w zakresie rozpoczynania nowych projektów inwestycyjnych oraz rozbudowy banku ziemi. Co warte podkreślenia, popyt na nasze obligacje serii
V przekroczył nasze obecne potrzeby i wyniósł ponad 150 mln PLN. To dla nas wyraźne potwierdzenie, że inwestorzy doceniają naszą silną pozycję rynkową, zdrowy bilans, bardzo dobre wyniki finansowe i plany dalszego rozwoju. –
skomentował Yaron Shama, Wiceprezes
i CFO Ronson Development.

 

Ta emisja to ogromny sukces. Podczas roadshow odbyliśmy wiele spotkań, po których otrzymaliśmy bardzo pozytywny feedback. To, co wyróżnia tę emisję, to nie tylko uzyskana kwota 100 mln PLN, co jest rekordem w historii Ronsona, ale także fakt, że udało nam się pozyskać dużych i wpływowych inwestorów. Dla części z nich jest to pierwsza inwestycja
w Polsce lub w sektorze nieruchomości mieszkalnych i zdecydowali się zainwestować
w właśnie w RONSON po dokładnym zapoznaniu się ze spółką i rynkiem.

Inwestorzy doceniają nie tylko nasze wyniki finansowe, ale także naszą strategię dotyczącą pozycjonowania na rynku, portfela inwestycyjnego i wyników sprzedaży w tym wymagającym środowisku. Inwestorzy zwracali uwagę, że RONSON jest elastyczną i kreatywną firmą, która jest w stanie szybko reagować na zmiany obserwowane na rynku w trakcie i po lockdown oraz znajdować kreatywne pomysły i rozwiązania dla pojawiających się problemów i wyzwań.
W wyniku zaufania do spółki, jej planów biznesowych i perspektyw rynkowych, popyt na obligacje przekroczył oferowaną transzę. Powodzenie emisji to również bardzo dobra wiadomość dla naszych klientów. Dzięki dodatkowemu finansowaniu będziemy mogli poszerzyć nasze portfolio projektów –
mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu Ronson Development.

 

Obligacje są niezabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M powiększonej o marżę 4,3% (odsetki płatne w okresach półrocznych). Zostaną one spłacone w 2 ratach, pierwsza na koniec VI okresu odsetkowego, w dniu 2 października 2023 r., w drodze wykupu 40% wartości nominalnej pierwotnie wyemitowanych obligacji,
a pozostałej części w dniu 2 kwietnia 2024 r. poprzez wykup pozostałych część wartości nominalnej.

Nadwyżkę wpływów w wysokości ponad 60 000 000 PLN, po odliczeniu kosztów emisji, Spółka przeznaczy na refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji.

Ronson jest aktywnym, wiarygodnym emitentem obligacji korporacyjnych od 2011 roku. Większość obligacji wyemitowanych przez Ronson jest notowana na platformie Catalyst.

Rolę podmiotu oferującego w procesie plasowania obligacji serii V pełnił Dom Maklerski Michael / Ström.

Opublikowano:
7.10.2020