Ronson planuje wypłatę zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję

Rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu Spółki dotyczący zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty zaliczkowej dywidendy w  wysokości 0,09 zł na akcję. Uchwałę w tej sprawie podejmie NWZ zwołane na 1 marca.


Zgodnie z rekomendacją zarządu i rady nadzorczej, łączna wysokość zaliczki na poczet dywidendy za 2016 rok wyniesie blisko 14,8 mln zł. Wypłata będzie pochodzić z zysku netto za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (ponad 10,8 mln zł) oraz części kapitału zapasowego powstałego z zysków zatrzymanych (ponad 3,9 mln zł). Dywidendą nie będą objęte akcje własne Spółki, które Ronson Europe odkupił w celu umorzenia od Global City Holdings pod koniec ubiegłego roku.


Bardzo dobra sytuacja płynnościowa Spółki pozwala nam na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2016 rok w wysokości 0,09 zł na akcję. Ponadto dzięki przyspieszeniu wypłaty dywidendy wcześniej dokonamy ostatecznego rozliczenia ceny, jaką otrzymujemy w związku ze sprzedażą projektu Nova Królikarnia. Płatność ostatniej części ceny w kwocie 9,9 mln zł została odroczona do czasu płatności przez Spółkę dywidendy za 2016 r. Warto zwrócić uwagę, że planowana dywidenda zaliczkowa przypadająca na jedną akcję będzie wyższa niż rekordowa dotychczas dywidenda za 2015 rok wypłacona w ubiegłym roku (tj. 0,08 zł na akcję). Niewykluczone, że podczas zwyczajnego walnego  zgromadzenia podsumowującego 2016 rok akcjonariusze zdecydują o dodatkowej wypłacie – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson Europe.


W grudniu 2016 r. Ronson sprzedał projekt Nova Królikarnia na rzecz Global City Holdings za łączną cenę 175,1 mln zł. Kwota prawie 140,9 mln zł została rozliczona w ramach
transakcji odkupu przez Spółkę akcji własnych od GCH, a blisko 34,3 mln zł to płatność w gotówce. 24,4 mln zł Ronson otrzymał bezpośrednio po sfinalizowaniu umowy, a 9,9 mln zł ma zostać zapłacone przez GCH po walnym zgromadzeniu, które podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy za 2016 r. Dzięki zaplanowanej wypłacie dywidendy  zaliczkowej, kwota 9,9 mln zł od GCH trafi do Spółki już w marcu
.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zdecyduje o zaliczce na poczet dywidendy, zostało zwołane na 1 marca br. Zarząd Ronson Europe proponuje ustalenie dnia dywidendy na 17 marca, a dzień wypłaty dywidendy na 23 marca 2017 r.

 

Opublikowano:
19.01.2017